Algemene Voorwaarden voor Stichting In-zicht (versie 1.2) 9 juli 2019

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van Stichting In-zicht. In deze algemene voorwaarden geven wij aan dat we geen voorbehoud maken over de informatie die wij op onze website aanbieden.

‘Intellectueel eigendom’ 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. En je mag deze informatie delen, kopiëren, verspreiden zoveel als je wilt. Het is juist ons doel om deze informatie te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun te ondersteunen in het groeien in (spiritueel) bewustzijn in de brede zin van het woord. Dit geldt ook voor het eventueel doorsturen van onze nieuwsbrief of het delen van een Social Media bericht.

We gaan heel zorgvuldig om met de afbeeldingen en de gedichten die we gebruiken bij onze lezingen en nieuwsbrieven, alsook over de informatie die we krijgen van onze sprekers. De afkomst van een gedicht wordt zorgvuldig uitgezocht en beschreven.

Andere overwegingen
Wij streven erna om de prijzen van onze events zo laag mogelijk houden. Opnieuw met de gedachte dat zoveel mogelijk mensen toegang tot deze inspirerende informatie mogen krijgen. De prijzen worden bijna altijd in overleg met de sprekers bepaald.

We streven ook naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting In-zicht is niet aansprakelijk voor enige informatie die op andere websites staan, waar wij via hyperlinks naar verwijzen. Dit geldt ook voor onze uitingen op Facebook en Twitter.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina met een geüpdatet versienummer en datum.

Toegangskaart
Op onze website vind je onder Programma en onder Home een overzicht van onze activiteiten die we in een seizoen organiseren. Als bij een activiteit staat dat ‘reserveren mag, hoeft niet’ dan kan je zowel toegangskaarten kopen bij de kassa als vooraf via de website.
Staat er vermeld dat ‘reserveren noodzakelijk is via de website’, dan kunnen er (om administratieve- en organisatorische redenen) alleen kaarten worden gekocht via de website. Er kan dan alleen met iDEAL worden betaald.
Je krijgt daarna direct per email toegestuurd met een e-ticket én een factuurbewijs als bijlagen.
In enkele gevallen kan het voorkomen dat een e-ticket in de spam of reclame box terecht komt. Mocht je de e-ticket nergens in je mail-omgeving kunnen vinden, stuur ons dan even een bericht via post@in-zicht.nl

Bij de kassa toon je de geprinte e-ticket of laat je deze zien op je smartphone.

Let op: mensen die geen computer hebben, of geen elektronisch betalingen kunnen doen, of het lastig vinden via iDEAL te betalen, of buiten Nederland wonen, kunnen ons via de mail of telefonisch benaderen. We zoeken dan samen naar een andere manier van betalen.

Verhinderd bij een event
Heb je een e-ticket maar je bent verhinderd of ziek geworden? Probeer eerst zelf de e-ticket door te kunnen geven aan iemand anders die in jouw plaats kan gaan. Het is prettig om dit ons even te laten weten, zodat er bij de kassa geen verwarring kan ontstaan. In het algemeen kunnen we binnen een week voor een event niet meer tot teruggaaf overgaan. Meld je dit bij ons aan (per mail of telefoon), eerder dan een week voor de datum van een event, dan overleggen we samen wat we aan deze situatie kunnen doen. We houden ons het recht voor om in speciale gevallen anders te besluiten.

Engeland reis
Voor de magische reis die we naar Engeland organiseren (de deelnemer reist er zelf naar toe, zorgt zelf voor een overnachtingsplek, verzekeringen e.d.) zijn aparte voorwaarden benoemd om een reeds geboekte reis af te zeggen. Zie daarvoor de tekst van de reis op onze site.

Privacy en Cookie Policy Stichting In-zicht, Versie 1.2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 augustus 2019.

Stichting In-zicht, gevestigd F. van Heemstrasingel 2 9101 AG Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting In-zicht
F. van Heemstrasingel 2 
9101 AG Dokkum
0519 – 34 64 91

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting In-zicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van bepaalde persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (indien noodzakelijk)
– Adresgegevens (indien noodzakelijk)
– Telefoonnummer (indien noodzakelijk)
– E-mailadres  (noodzakelijk)
– Overige persoonsgegevens(noodzakelijk) die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (Mail) correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (indien noodzakelijk)
– Bepaalde bankgegevens ten aanzien van een gedane bestelling (indien noodzakelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@in-zicht.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting In-zicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw reservering en betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen of aanvullingen op ons programma
– Stichting In-zicht gebruikt uitsluitend cookies die nodig zijn voor het bestelproces.
– Stichting In-zicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht worden.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting In-zicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting In-zicht) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting In-zicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn >fiscale bewaarplicht of zolang u op de nieuwsbrief verzendlijst staat.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting In-zicht verstrekt uitsluitend informatie aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verder worden gegevens gedeeld met externe verwerkers zoals het boekingsysteem via iDEAL, email adressen naar Mailchimp t.b.v. de nieuwbrief verzending.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting In-zicht gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 
Stichting In-zicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en ter ondersteuning van het bestelproces.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.
Door het Nieuwsbrief opmaak programma Mailchimp wordt een cookie geplaatst om de inschrijvingen voor de nieuwsbrieven te bewerkstelligen.
In-zicht heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting In-zicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@in-zicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Stichting In-zicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting In-zicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via post@in-zicht.nl